THEO3251

THEO3251
普世教會學

3 學分

研討各神學思想之派別,包括基要主義、五旬節主義、福音主義、大公主義、自由主義、正統神學派等;普世教會運動歷史及普世性神學思想諸問題。