THEO3251

THEO3251
普世教会学

3 学分

研讨各神学思想之派别,包括基要主义、五旬节主义、福音主义、大公主义、自由主义、正统神学派等;普世教会运动历史及普世性神学思想诸问题。